หิด (Scabies)

สาเหตุ เกิดจากตัวไรชนิดหนึ่ง ขื่อ Sarcoptes scabiei

ระยะฟักตัว ประมาณ 2-6 สัปดาห์

การติดต่อ โดยการสัมผัสใกล้ชิด หรือสัมผัสทางเพศ

อาการ

จะมีตุ่มใส และต่มหนองคันขึ้นกระจายทั่วร่างกาย มักจะพบที่ง่ามนิ้วมือ นิ้วเท้า รักแร้ อวัยวะเพศ สะดือ รอบหัวนม ง่ามก้น อาการคันจะเป็ฯมากเวลากลางคืน