ตั้งคำถาม

Our Team

PIMAN CLINIC TEAM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus malesuada neque sed pellentesque ullamcorper.

ศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์

หัวหน้าโครงการวิจัย

ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

หัวหน้าโครงการวิจัย

Our Team

Project Staff and Nurses Team

นางผ่องพรรณ เสาร์เขียว

ผู้ประสานงานโครงการฯ

น.ส.กาญจนา โรจน์พานิชกุล

ADMINISTRATOR

นายโสภณ ใบโพธิ์

COUNSELOR

นางรัชนก ทรงสุภา

RESEARCH NURSE

นางสาวอมรรัตน์ ยางน้อย

RESEARCH NURSE

นางสาวพิมพ์สุดา ปัญญาวงค์

RESEARCH NURSE

นางสาวธาริดา ฉลาดธัญกรณ์

RESEARCH NURSE

นางสาวคชาภรณ์ ยศบุตร

RESEARCH NURSE

น.ส.ธัญญารัตน์ วรรณโสภา

RESEARCH NURSE

น.ส.วรีรัตน์ แก้วโภคา

RESEARCH NURSE

น.ส.ศุภิสรา นุ่มทองคำ

RESEARCH NURSE

นายพชร เดชาสกุลพันธ์

RECRUITER

นายสงกรานต์ ไวยโย

NURSE ASSISSTANCE

นางสาวอังการินทร์ ศรีจันทร์มาก

NURSE ASSISSTANCE

นางสาวพนิพร วิรุฬห์สกุล

NURSE ASSISSTANCE

นางสมพิศ มณีรัตน์

HOUSEKEEPER

Our Team

Doctor Team

นพ.ทวีวัฒน์ สุปินธรรม

แพทย์ประจำโครงการ

นพ.ณัฐพล โฆษชุณหนันท์

แพทย์ประจำโครงการ

พญ.พัชรพรรณ สุคนธเวศ

แพทย์ประจำโครงการ

พญ.นันทิสา โชตินิรมิตร

แพทย์ประจำโครงการ

พญ.อมราภรณ์ ฤกษ์เกษม

แพทย์ประจำโครงการ