ศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์

ศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์

หัวหน้าโครงการวิจัย
ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

หัวหน้าโครงการวิจัย
นางผ่องพรรณ เสาร์เขียว

นางผ่องพรรณ เสาร์เขียว

ผู้ประสานงานโครงการฯ
น.ส.กาญจนา โรจน์พานิชกุล

น.ส.กาญจนา โรจน์พานิชกุล

Administrator

แพทย์ประจำโครงการ

นพ.ทวีวัฒน์ สุปินธรรม

นพ.ทวีวัฒน์ สุปินธรรม

แพทย์ประจำโครงการ
นพ.ณัฐพล โฆษชุณหนันท์

นพ.ณัฐพล โฆษชุณหนันท์

แพทย์ประจำโครงการ
พญ.พัชรพรรณ สุคนธเวศ

พญ.พัชรพรรณ สุคนธเวศ

แพทย์ประจำโครงการ
พญ.นันทิสา โชตินิรมิตร

พญ.นันทิสา โชตินิรมิตร

แพทย์ประจำโครงการ
พญ.อมราภรณ์ ฤกษ์เกษม

พญ.อมราภรณ์ ฤกษ์เกษม

แพทย์ประจำโครงการ

เจ้าหน้าที่ และพยาบาลประจำโครงการฯ

นายโสภณ ใบโพธิ์

นายโสภณ ใบโพธิ์

Counselor
นางรัชนก ทรงสุภา

นางรัชนก ทรงสุภา

Research Nurse
นางสาวอมรรัตน์ ยางน้อย

นางสาวอมรรัตน์ ยางน้อย

Research Nurse
นางสาวพิมพ์สุดา ปัญญาวงค์

นางสาวพิมพ์สุดา ปัญญาวงค์

Research Nurse
นางสาวธาริดา ฉลาดธัญกรณ์

นางสาวธาริดา ฉลาดธัญกรณ์

Research Nurse
นางสาวคชาภรณ์  ยศบุตร

นางสาวคชาภรณ์ ยศบุตร

Research Nurse
น.ส.ธัญญารัตน์ วรรณโสภา

น.ส.ธัญญารัตน์ วรรณโสภา

Research Nurse
น.ส.วรีรัตน์ แก้วโภคา

น.ส.วรีรัตน์ แก้วโภคา

Research Nurse
น.ส.ศุภิสรา นุ่มทองคำ

น.ส.ศุภิสรา นุ่มทองคำ

Research Nurse
นายพชร เดชาสกุลพันธ์

นายพชร เดชาสกุลพันธ์

Recruiter
นายสงกรานต์ ไวยโย

นายสงกรานต์ ไวยโย

Nurse Assisstance
นางสาวอังการินทร์ ศรีจันทร์มาก

นางสาวอังการินทร์ ศรีจันทร์มาก

Nurse Assisstance
นางสาวพนิพร วิรุฬห์สกุล

นางสาวพนิพร วิรุฬห์สกุล

Nurse Assisstance
นางสมพิศ มณีรัตน์

นางสมพิศ มณีรัตน์

Housekeeper